ANBI

Volgens de richtlijnen van de Belastingdienst, moet ieder organisatie met een Anbi de volgende gegevens publiceren. Hier volgen de diverse gegevens:

1. Naam: de gehele naam is: Stichting Nederlandse Raad voor Muziek (en daarin is opgenomen het Nederlandse Toonkunstenaars Register)

2. RSIN = 0029.55.908

Kamer van Koophandel: 41200001

3. Contactgegevens:

Postbus 81065, 3009 GB Rotterdam

Tel.010-4568688 of 010-4212592 of 06-51384805

Email: nrm@continentalart.org

ING NL44INGB0000637100

4. Bestuurssamenstelling:

Leen La Rivière (voorzitter)

Marinus den Harder (penningmeester)

M.C. Zwarts (secretariaat)

5. Beleidsplan

De NRM/NTR bestaat al een lange tijd (zie geschiedenis). Voor de komende jaren gaat het om de volgende punten:

A. Het intact houden van de centrale database, het bijhouden van de gegevens van alle ingeschrevenen.

B. De ingeschrevenen waar nodig voorzien van advies. Waarbij vakbondsgerelateerde zaken naar het CNV-Vakmensen worden doorverwezen.

C. Er is ooit een mooi verzekeringspakket met Zicht-Zuidstate ontwikkeld. Dat wordt in stand gehouden, maar waar nodig uitgebreid.

D. De aangeslotenen publiceren hun gegevens in het zoekregister van www.nederlandstoonkunstenaarsregister.nl . Deze website is laagdrempelig, men kan makkelijk zoeken. Deze website vervangt de oude papieren versies van het Toonkunstenaarshandboek en EXPRESSIE. Deze website wordt constant bijgehouden. En uit reacties blijkt deze website in een behoefte te voorzien. Daar er helaas steeds meer muziekscholen sluiten, stijgt de vraag naar privé docenten. De website geeft allen met vakdiploma’s

E. Op zeker moment zal er weer een nieuwe publiciteitscampagne komen rond deze website. Hier wordt nog op gestudeerd wat o.a. de kosten en te volgen strategie is.

6. Beloningsbeleid

De bestuursleden krijgen geen honorarium. Ook geen vacatiegelden. Wel kunnen reële gemaakte kosten gedeclareerd worden. Ingehuurde dienstverlening b.v. de webhost worden volgens factuur betaald. Over de hoogte bestaan afspraken. Datzelfde geldt voor alle andere ingehuurde dienstverlening, kantoorruimte, kantoorkosten e.d.

7. Doelstelling

A. het in stand houden en toegankelijk maken van een register ten behoeve van musici en zangers met een erkend vakdiploma

B. Activiteiten om het vak muziek en de kennis van muziek te verbeteren. Hierin wordt samengewerkt met alle mogelijk partners.

C. Aandacht voor muziekeducatie in de breedste zin van het woord

8. Verslag uitgeoefende activiteiten

2004: aansluiting bij CNV Kunstenbond/Kunst en Cultuur

2005: het hele register werd in een nieuwe database gezet, zodat betere toegang en ontsluiting kon worden voorbereid

2006: Nederlands Toonkunstenaars Boek wordt samengevoegd in Expressie (uitgave van Continental Sound)

2007 Expressie editie 2007

2008 Expressie editie 2008

2009 Expressie editie 2009

2010 Expressie editie 2010

2011 de nieuwe website wordt voorbereid en gevuld via een koppeling met de database. Dit werd mogelijk dankzij een bijdrage van Continental Sound

2011 CNV Kunst en Cultuur fuseert met CNV Vakmensen. Waarbij de NTR/NRM een status aparte houdt, conform oudere afspraken

2012 Een te beperkt aantal leden blijkt onder de CAO Kunsteducatie te vallen. CNV Kunst en Cultuur trekt zich daaruit terug. NTR/NRM leden worden wel individueel verder geholpen.

De hele dienstverlening gaat op de schop.

2013 Langzaam maar zeker blijkt dat de NTR/NRM niet past binnen de nieuwe kaders van de CNV fusie. NTR/NRM besluit onafhankelijk door te gaan. Maar aangeslotenen, die vakbondsondersteuning willen, kunnen doorverwezen worden naar CNV Kunst en Cultuur/Vakmensen

Daarnaast werd in 2013 het hele verzekeringspakket eens tegen het licht gehouden. De mogelijkheden welke Zicht/Zuidstaete bieden zijn beslist in het belang van alle aangeslotenen.

De website werkt prima en vragen van aangeslotenen worden netjes behandeld binnen de doelstelling van 48 uur.

2014 NTR/NRM weer zelfstandig, start overleg met ZZP Nederland. Er komt samenwerking met ZZP Nederland per 1 januari 2015.

9. Financiële verantwoording

Sinds de aansluiting in 2004 bij CNV Kunstenbond zijn de financiën in de jaarstukken van de CNV Kunstenbond (later CNV Kunst en Cultuur) verantwoord.

Door de loskoppeling van het CNV, zal 2014 het eerste jaar weer zijn met een eigen jaarrapportage

Deze zal begin 2015 op deze pagina gepubliceerd worden.

Jaarstuk NTR-NRM 2014

Jaarstuk NTR-NRM-2015

Jaarstuk NTR-NRM 2016

Jaarstuk NTR-NRM 2017

Jaarstuk NTR-NRM 2018

Jaarstuk NTR-NRM 2019

Jaarstuk NTR-NRM 2020

Jaarstuk NTR-NRM 2021

Jaarstuk NTR-NRM 2022